Discussie over astrologie

[inleiding]

brief 3 van Karel Roelofs, astroloog

Beste mijnheer Nanninga,

Gisteren las ik uw tekst op de betreffende site van u, en zag de nogal oppervlakkige astrologie-kritiek vanuit uw stichting waarmee u propageert, waar ik wel een beetje van schrok. Ik wilde u toch even met de bijlage een tipje van de astrologische sluier oplichten.

Laat ik zeggen dat de (psychologisch) astrologische leer en uitvoering ervan in Nederland in mij ogen niet direct van een hoogstaand niveau is. Wat dat betreft kan ik wel met u meegaan. In bv. Amerika waar astrologie binnen het reguliere academisch onderwijs wordt aangeboden, zal er wel wat meer eenheid bestaan in de kwaliteit ervan lijkt mij.

Echter het feit dat u stelt, dat er geen vaste/consistente horoscoopanalyse-criteria c.q. systematieken bestaan, kan ik bij deze wel verwerpen. Er zijn echter meerdere vormen en het hangt onder andere af van de gekozen techniek, of de astrologische richting, voor welke hij kiest. En inderdaad, het tekort aan technische-analysekwaliteit hier en daar, en de manier waarop de astrologie zich momenteel in de media laat zien, is iets waar ik me ook wel duidelijk en kritisch in laat horen.

Denkt u echter niet dat bijvoorbeeld binnen de psychologie en de psychiatrie, en van mijn part huisartsen niet ook goede, minder goede en wat meer gebrekkige deskundigen rondlopen? De analyses van goeden ten opzichte van minder bekwamen zullen i.h.a. lang niet altijd dezelfde zijn. Dat geldt ook voor astrologen, zij het (in Nederland) misschien wat significanter.

Uw verhaal op die site gaf er blijk van dat uw kennis van astrologie van de gemiddelde leek is. Op basis daarvan wilt u echter met diverse empirische toetsvoorbeelden/onderzoeken het astrologisch ongelijk aantonen. Ik kan u echter zo wel verzekeren dat dit op die manier niet mogelijk is. De astrologie van vandaag de dag gaat zoals in mijn bijlage te lezen is niet uit van ‘feiten’, dat was vooral meer rond de middeleeuwen. Daarom kun je die onderzoeken ook niet op die manier uitvoeren. Een astroloog drukt ook geen stempels op mensen als; dat is een A of B mens, of met een C of D eigenschap, of twee personen die ‘hetzelfde’ zouden moeten zijn e.d. Misschien wel wat in de hapklare massa/entertainment-astrologie, maar niet binnen de professionele.

Als u wat meer in psychologie-astrologie zou zijn ingevoerd, dan zou u weten dat de psychische structuur erg complex is en op verschillende manieren kan worden benaderd en gekwalificeerd. Inderdaad via bijvoorbeeld menselijke A, B of C kenmerken zoals de psychiatrie meer doet, de psychologie heeft ook weer een eigen benadering via bijvoorbeeld persoonlijkheidstypes, en ook de (psychologische-) astrologie doet dat met een eigen werkwijze.

Een voorbeeld van een psychologisch astrologische analyse/benadering is dat een man/cliënt een wat gebrekkige identeit heeft gevormd tijdens zijn opvoeding, bijvoorbeeld vanwege het gemis van een vader(figuur). Dit kun je dan weer verder detailleren. Dat heeft geen vaste ‘stempel’ of is geen toetsbaar feit, mede omdat het zelfinzicht gemakkelijk kan ontbreken. Een ander voorbeeld is dat iemand een langzaam, maar juist wel weer grondig denker is, en i.h.a. geen stappen in zijn manier van analyseren overslaat. Ten opzichte bv. van een ander die weer snel kan denken, maar wel geneigd is denkstappen over te slaan. Het is echter lang niet gezegd dat iemand zich daarvan wel bewust is, en een vaststaand zwart-wit-kenmerk is het ook niet.

Welnu, heel kort gezegd: dit soort analyses worden vanuit de psychologische astrologie uitgevoerd. Door als het ware een zicht op de persoon van bovenaf te bieden, binnen een gehele samenhang, zodat hij zichzelf beter kan waarnemen van buitenaf, waardoor dit tot zelfinzicht en bewustwording kan leiden. ‘De sterrenbeelden’ doen daarin nagenoeg niet, tot geheel niet ter zake. Als ik een analyse heb gedaan weet ik niet eens het sterrenbeeld, omdat me dat helemaal niet interesseert.

In psychologisch opzicht is er echter iets nogal tricky. Stel, een regulier psycholoog doet – betrouwbare – persoonlijkheidsanalyses van 100 individuen. Stelt echter maar 1 van deze analyses op schrift samengevat op een A4’tje. Vervolgens wordt deze aan de groep van 100 individuen uitgedeeld met de mededeling dat elk de analyse van zichzelf krijgt. 10 tegen 1 dat de meesten zich er wel in kunnen herkennen. Mensen herkennen over het algemeen psychologsch gezien veel in elkaar, identificeren zich ook wel vrij makkelijk als het om zo’n A4 tekst zou gaan. “niets menselijks is mij vreemd” is misschien een leuke beeldspraak.

Hoe dan ook: als u (of andere critici waaraan u refereert) geschikte toetsingen binnen de (psychologische) astrologie wil bedenken of uitvoeren, en u daarmee wat meer een vuist wilt maken naar de astrologie, dan zult u zich er toch in moeten verdiepen. Wat doet de astrologie; wat is astrologie; wat wil astrologie; wat en hoe is de benadering; hoe werkt ze, enz. En daarbij wat inzicht verwerven in de analysemethodes die u zodoende al dan niet proefondervindelijk zou kunnen verwerpen. Ik vrees dat u anders inderdaad niet serieus zult worden genomen binnen de astrologische wereld en ook geen voet aan de grond krijgt.

Als u daarbij sowieso al niet kunt meegaan in dat het zonnestelsel een energetisch krachtenveld is, of de maan invloed heeft op het aardse leven, dan wordt het misschien juist tijd om voor uzelf de proef op de som te nemen. Alleen maar 100% sluitende bewijzen willen zien, lijkt mij nogal beklemmend omdat je zo wel opgesloten zit in een geest, zonder dat de (vrije) intuïtieve energie een kans krijgt.

Met alle respect; ik heb notie genomen van uw verhaal, echter op basis van dit laatste, naast dus uw geheel niet ingewijd zijn in de astrologie, lijkt mij een verdere uitwisseling bij voorbaat niet echt zinvol. Het kost me dan energie wat voor mijzelf verder niks oplevert. Tenzij u de mailswisseling dan op een duidelijke manier op uw Skepsis-site wilt plaatsen. Dan wil ik daar nog wel in meegaan.

Vriendelijke groeten
Karel Roelofs


Mailwisseling

00. Inleiding
01. Karel Roelofs: 3 februari 2007
02. Rob Nanninga: 3 februari 2007
03. Karel Roelofs: 4 februari 2007
04. Rob Nanninga: 4 februari 2007
05. Karel Roelofs: 6 februari 2007
06. Rob Nanninga: 7 februari 2007
07. Karel Roelofs: 8 februari 2007
08. Rob Nanninga: 10 februari 2007
09. Karel Roelofs: 13 februari 2007
10. Rob Nanninga: 17 februari 2007
11. Karel Roelofs: 17 februari 2007

Enkele relevante links

De Astrotest
A tough match for astrologers
De sterren zwijgen
Astrologie en psychologie
Bedrijfsastrologie
Waarom astrologen geloven
Astrology and Science website

Vond u dit artikel interessant? Overweeg dan eens om Skepsis te steunen door donateur te worden of een abonnement op Skepter te nemen.

Steun Skepsis