Onderzoeksprotocol: ‘Dood of levend’

Zie Pendelproef met aardstraal uit Skepter 25.2 (2012)

Doel: Het aan de hand van een foto bepalen of gefotografeerde dood of levend is.

Criteria: Zowel Stichting Skepsis als proefpersoon zijn van mening dat minimaal 80% van de foto’s juist beoordeeld* moet worden wil de proef als succesvol worden bestempeld.

[*‘Juist beoordeeld’ houdt in dat een overledene herkend wordt als overledene en een levende herkend wordt als levende.]

Totaal te beoordelen foto’s: 40. Aantal juist te beoordelen foto’s voor een geslaagde proef: 32.

Gemiddeld is de kans (probability) dat er uit 40 beoordelingen 32 of meer goed zijn = P = 0,00009. Oftewel ongeveer 1 op 10.000. Als dit experiment 10.000 keer herhaald zou worden dan komt het gemiddeld één keer voor dat er 32 of meer goede beoordelingen worden gedaan.

De proefpersoon heeft aangegeven dat één beoordeling 10 minuten kan duren. In verband met de beschikbare tijd is de proef opgesplitst in twee delen. Per deel worden 20 foto’s beoordeeld. De kans dat er bij 20 beoordelingen 16 of meer juist worden beoordeeld is 0,0059. Oftewel minder dan 1 op 100.

Na het eerste deel van 20 beoordelingen moeten er 16 of meer goed beoordeeld zijn om door te gaan met de proef. Het tweede deel kan in overleg ook op een andere dag plaatsvinden.

Beloning: Wanneer de proefpersoon dit wenst zal Stichting Skepsis na een geslaagde proef een onkostenvergoeding van €500,- euro overboeken naar de rekening van de proefpersoon. Daarnaast zal de proefpersoon dan uitgenodigd worden om onder leiding van een gerenommeerde wetenschapper de test te herhalen. Wanneer die tweede proef ook succesvol is kan Stichting Skepsis een honorarium bieden van €10.000. Ook kan contact opnemen worden met de James Randi Education Foundation om de proefpersoon aan te melden voor de ‘1 million dollar challenge’.

Fotoset
Stichting Skepsis heeft een set foto’s van overleden en levende personen. Informatie daaromtrent kan vooraf aan het onderzoek niet gegeven worden.

Er is een contactpersoon standby die zo nodig telefonisch verificatie kan verstrekken of een persoon op de foto daadwerkelijk overleden of levend is.

Bepaling van de uiteindelijk voor te leggen set
De informatie onder dit kopje kunnen pas ná de proef worden voorgelegd en heeft betrekking op het randomiseer proces. Omdat de informatie mogelijk gebruikt zou kunnen worden om tot een idee te komen over de status (levend/overleden) van de te beoordelen foto’s is deze voor nu weggehaald. Na afloop van de test is de informatie volledig beschikbaar voor de proefpersoon.

De proef & de proefpersoon
De proef moet op een en dezelfde dag worden gestart en worden afgerond. De proefpersoon mag geen gebruik maken van elektronische apparaten (computer, telefoon, etc.) gedurende de proef.

De aanwezige observatoren zullen er op toezien dat de proefpersoon geen gebruik maakt van deze apparaten. Daarnaast zullen ze er op toezien dat de proefpersoon geen informatie over de foto’s verzamelt op andere manieren dan via de pendel.

De proefpersoon verzekert zich ervan dat er geen belemmeringen zijn die hem kunnen storen tijdens de proef.

Publiciteit
Over de proef zal een kort verslag worden geschreven wat gepubliceerd zal worden in het blad Skepter van Stichting Skepsis of via het blog www.Kloptdatwel.nl. Desgewenst zal de anonimiteit van de proefpersoon gewaarborgd worden.

Verificatielijst
In twee gesloten enveloppen gemarkeerd ‘verificatielijst 1’ en ‘verificatielijst 2’ zitten de verificatielijsten. Deze worden bij aanvang van de proef in het zicht van de proefpersoon gezet en niet meer aangeraakt tot de proefpersoon aangeeft klaar te zijn om de eerste verificatielijst te openen.

Voor aanvang van proef
De proefpersoon ondertekent het formulier ‘vooraf’ waarin hij akkoord gaat met de proefopstelling, dat hij begrijpt wat er van hem verwacht wordt en dat de proef een eerlijke test is van de claim.

Uitvoer van de proef

0: De proefpersoon verzekert zich ervan dat er geen negatieve invloeden zijn die de test kunnen verstoren. Wanneer de proefpersoon invloeden bemerkt die de proef kunnen verstoren moet dit direct worden aangegeven! Wanneer proefpersoon dit aangeeft wordt er ter plekke door de proefpersoon en de observatoren beoordeeld of het zinvol is verder te gaan met de proef.

1: De proefpersoon haalt de stapel foto’s uit de gesloten envelop gemarkeerd ‘fotoset 1’.

2: De proefpersoon beoordeelt per foto of de persoon op de foto levend of overleden is.

3: De proefpersoon maakt een stapel foto’s die beoordeeld zijn als levend

4: De proefpersoon maakt een stapel foto’s die beoordeeld zijn als overleden.

5: De proefpersoon mag te allen tijde een foto van stapel veranderen tot punt 6:

6: De proefpersoon geeft aan wanneer hij klaar is met beoordelen. Na zijn signaal mag er niet meer gewisseld worden met de foto’s.

7: De proefpersoon wordt gevraagd of er negatieve invloeden zijn geweest gedurende de test die de proef hebben kunnen verstoren.

  • Zo ja: met welke reden is dit niet direct aangegeven? Ter plekke wordt door de observatoren en de proefpersoon beoordeeld of het zinvol is om door te gaan punt 8.
  • Zo nee: er wordt verder gegaan met 8 (zie hieronder).

8: De proefpersoon ondertekent het verklaringsformulier ‘na afloop beoordeling’. -> Ga door met A.
Verloop na beoordeling:

A) Per stapel worden onder toezicht van observatoren én de proefpersoon de nummers op de achterkant van de foto’s genoteerd.

B) De envelop gemarkeerd ‘verificatielijst 1’ wordt daarna geopend.

C) Per nummer wordt op de verificatielijst gekeken in welke categorie deze behoort en direct genoteerd of deze juist of onjuist beoordeeld is.

D) Het aantal juist beoordeelde foto’s wordt geteld.

E1) Zijn er 16 of meer goed beoordeeld dan is het éérste deel van de proef geslaagd. -> Ga door met F.

E2) Bij 15 of minder juist beoordeelde foto’s is de proef mislukt. -> Ga door met G.

F) In het geval van een geslaagd eerste deel van de proef wordt er in onderling overleg met de aanwezigen bepaald of de proef direct wordt voortgezet met ‘fotoset 2’ of dat er een nieuwe datum wordt afgesproken.

[Na het beoordelen van de in totaal 40 foto’s moet de som van de goed beoordeelde foto’s 32 of meer zijn voor een geslaagde proef.]

G) De proef is ten einde. Alle vragen kunnen worden beantwoord voor zover de privacy van de personen op de foto’s niet in het geding komt.
Verklaringsformulier ‘vooraf’ (wordt uitgewerkt op een enkele A4)

Vragen kunnen nu nog gesteld worden.

De proefpersoon verklaart dat:

  • De proef een juiste manier is om zijn claim te beoordelen.
  • De proefopstelling en wat hij moet doen duidelijk is.
  • Hem geen belemmeringen of andere negatieve invloeden bekend zijn die de proef kunnen verstoren.

Verklaringsformulier ‘na afloop’ (wordt uitgewerkt op een enkele A4)

De proefpersoon verklaart dat:

  • De proef op een eerlijke manier is verlopen
  • Er geen belemmeringen of andere negatieve invloeden zijn geweest tijdens de proef.
  • Hij tevreden is met de gemaakte stapels en daar geen wijzingen meer in wil aanbrengen.

NB. De formulieren moeten per proefdeel van 20 fotobeoordelingen ondertekend worden.

Vond u dit artikel interessant? Overweeg dan eens om Skepsis te steunen door donateur te worden of een abonnement op Skepter te nemen.

Steun Skepsis